Izbirni predmeti

Šola učencem ponudi predmete iz družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa. Ponuditi mora najmanj šest izbirnih predmetov, od tega obvezno pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Na željo staršev je učenec lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, če obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom. S takšno rešitvijo se želi navedene učence razbremeniti pri obveznem delu programa v osnovni šoli. Za 7., 8. in 9. razrede se bodo izvajali naslednji izbirni predmeti: 

IZBIRNI PREDMET Razred Učitelj 
Poskusi v kemiji 8., 9. r. Špela Gaberšek 
Izbrani šport odbojka 7. r.N. Jerončič, P. Tomazini
Šport za zdravje 8. r.K. Kus, P. Tomazini
Šport za sprostitev 9. r.K. Kus, N. Jerončič
Obdelava gradiv: umetne mase8. r.  Damijan Vodušek 
Obdelava gradiv: les 7. r. Damijan Vodušek 
Robotika v tehniki 8. r. Damijan Vodušek 
Elektronika z robotiko9. r. Damijan Vodušek 
Vzgoja za medije – Radio7.–9. r.Mateja Kunc
Vzgoja za medije – Tisk 7.–9. r. Mateja Kunc 
Urejanje besedil 7. r. Mojca Pirc 
Nemščina 1, 2, 37., 8. in 9. r. Manja Kamšak 
Multimedija 8. r. Mojca Pirc 
Računalniška omrežja9. r.Mojca Pirc 
Likovno snovanje I, II, III 7.–9. r. Juma Valenčak 
Šahovske osnove7.–9. r. mag. Damjan Gašparič
Matematična delavnica 7, 8, 97. – 9. r. Andreja Oder Grabner 
Verstva in etika7. – 9. r. Nina Tovornik Jurgelj
NEOBVEZNI  IZBIRNI PREDMET Razred Učitelj 
Nemščina 4., 5., 6. r. Manja Kamšak 
Tehnika 4., 5., 6. r. Damijan Vodušek 
Šport 4., 5., 6. r. Polonca Tomazini
Računalništvo 4., 5., 6. r. Polonca Guček Frankovič
Umetnost4.,5., 6. r.Juma Valenčak
Šport POŠ 4., 5. c Darja Emeršič in Špela Bukovec
Računalništvo POŠ 4., 5. c. Mojca Pirc